­

ผู้ดำเนินรายการชื่อ : อ.พาณิชย์ ศรีวิพัฒน์
Callsign : HS–5 EMG
อายุ : 73 ปี (2491)
การศึกษา : ป.ตรี คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ คบ.บริหารการศึกษา
กีฬา : วิ่งเพื่อสุขภาพ (ที่ปรึกษาชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่)

ดนตรี : ไวโอลิน
- สมาชิกวงดนตรีไทยสากล “วงลายคราม”
- สมาชิกวงดนตรีครันทรี่(Country) “COWBOYJO”
- สมาชิกวงดนตรีจิตอาสา “ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองแพร่” และ “โรงพยาบาลแพร่ สาขา 2”

วิทยุกระจายเสียง–โทรทัศน์
- ผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กบว.)
- สมาชิกสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

รายการวิทยุปัจจุบัน
- วิทยุคนเมืองแพร่ รายการ “สารพันอาชีพ”
- ประชาสัมพันธ์ชมรมวิทยุคนเมืองแพร่

สังคม
- ประธานกลุ่มฮักเมืองแป้
- สมาชิกเครือข่ายสภาคนแพร่
- ร่วมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน และวัฒนธรรม
- โครงการทำความดีเพื่อในหลวง “วิ่ง84กิโลเมตร รวมพลังอนุรักษ์เมฆ(กำแพงคูเมืองแพร่)”
- ผู้ดำเนินการงาน “กาดกองเก่า”

webmaster

ชื่อ : ทรงวุฒิ กาญจนโกศัย
ชื่อเล่น : อั๋น
อายุ : 42 ปี (2522)
การศึกษา : ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์